Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Škola Bořetice - logo

Další aktivity v mateřské škole


Keramické a výtvarné činnosti

Záměr: vytvořit si pozitivní vztah k umění, rozvíjet všechny smysly, mít bohatě rozvinutou fantazii, chtít pracovat ve skupině a se skupinou, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, dodržovat  předem stanovená pravidla, dokázat zhodnotit svou práci, mít radost z vykonané práce

Cíl: seznámení se s vlastnostmi keramické hlíny, uvědomovat si různost výtvarného ztvárnění, vědět, že umění je produktem lidské činnosti, tvořit originální výtvory.

 


Flétna

Záměr: mít radost ze hry, rozvíjet sluchový cit, rytmus, cvičení mluvidel, koordinaci očí s rukou, podřídit se kamarádovi, reagovat na pokyny.

Cíle: správné dýchání, výdech středem, ovládat svůj dech, reakce na pokyny dirigenta, zapamatovat a reprodukovat rytmus, reprodukce daného rytmu, reprodukce rytmu daného slova, vymýšlet slova na daný rytmus, hra s opakováním, dle not, ukazování ( individuálně ), s klavírem, gymnastika mluvidel, jazyka.


Metoda dobrého startu

Řeč je svědectví o úrovni pohybových, motorických schopností, o myšlení, sociálním chování a charakteristických rysech osobnosti.

Kdy: v odpoledních činnostech se staršími dětmi – od 5 let.

Záměr: upravovat nepravidelně rozvíjející se funkce, koordinace pohybů ruky, oka, sladění s rytmem, hudbou. Pasivní i aktivní zapojení rodičů. Vést přehled o aktivitách dětí. Pro informovanost a přehlednost rodičů – vyvěsit na stálé místo v šatně. Dle požadavků rodičů a potřeb dětí zajistit cyklus Grafomotoriky – s rodiči (Yveta Heyrovská: Nebojte se psaní)

Cíle: správné sezení u stolu, správné držení tužky, rytmické, plynulé „ psaní“, radost z vykonané práce. Rozvoj vnímání, rytmu, řeči, hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky.

Práce dle metodiky a pracovních listů - MDS Marta Bogdanowicz, Jana Swierkoszová. Zařazování rytmických cvičení dle Faltýnka (reprodukce rytmu, reprodukce rytmu odposlouchaného slova, vymýšlení slov na daný rytmus, zahrát na rytmický nástroj dle předlohy)


Pohybové a taneční hry

Tanec je trysk života, který má sílu vyplavovat se ze zajetých kolejí.

Záměr: mít radost z pohybu a společné hry, rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou.
Proškolit se ve cvičení jógy, popřípadě tanečních aktivitách.

Cíl: získat pozitivní vztah k pohybovým a tanečním hrám, pohyb přizpůsobit rytmu a tempu hudby, kultivovaným pohybem vyjádřit své představy vyvolané hudbou, seznámení s různými hudebními žánry, radost z konečného výsledku.


NJ v dopoledních činnostech

Znalost cizích jazyků patří k životnímu stylu.

Záměr: mít povědomí o existenci jiných jazyků. Seznámení s jinými zvyky, jazykem. Mít radost z nových poznatků, vědět, že i v jiných zemích jsou MŠ a že si tam děti hrají podobné hry.

Cíle: umět pasivní zvládnutí jazyka, nebát se reagovat česky, německy, dle znalostí. Nebát se chybovat. Hry v němčině brát jako samozřejmou činnost. Vytvoření vlastního obrázkového slovníku.


Logo ZŠ a MŠ Bořetice

ZŠ a MŠ Bořetice

691 08 Bořetice 112

mail: info@skolaboretice.cz
tel.: 519 430 207; 605 728 437

Kde nás najdete?

Mapa Bořetic